ξ DragonXi Development with Artificial Intelligence (AI) and Hydrogen powered »Ξ
DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS) powered by Artificial Intelligence (AI)
»Benefits »Mission Profile »Performance »Senses » Specialty » Structure » Usage
DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS) powered by Artificial Intelligence (AI)
»Behaviour » Symbol » Weight & Measures - see also Appendix » A » B » C
Network (NET) for Business powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ »Rapidly deployable Unmanned & Autonomous »Systems (UAS) for »Network-Centric Business Operations »ζb
Pod powered by Artificial Intelligence (AI) for Business Unmanned Autonomous System (UAS) with DragonXi UAV
DragonXi Unmanned Autonomous Vehicle (UAV) for Business powered by Artificial Intelligence (AI )
ξ DragonXi Development for Liquid Hydrogen (LH2) powered business Unmanned & Autonomous Vehicles (UAV) »Π
Network (NET) for Patrol powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ »Rapidly deployable Unmanned & Autonomous »Systems (UAS) for »Network-Centric Patrol Operations »ζp
Pod powered by Artificial Intelligence (AI) for Patrol Unmanned Autonomous System (UAS) with DragonXi UAV
DragonXi Unmanned Autonomous Vehicle (UAV) for Patrol powered by Artificial Intelligence (AI)
ξ DragonXi Development for Liquid Hydrogen (LH2) powered patrol Unmanned & Autonomous Vehicles (UAV)
Network (NET) for Military powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ »Rapidly deployable Unmanned & Autonomous »Systems (UAS) for »Network-Centric Military Operations »ζm
Pod powered by Artificial Intelligence (AI) for Military Unmanned Autonomous System (UAS) with DragonXi UAV
DragonXi Unmanned Autonomous Vehicle (UAV) for Military powered by Artificial Intelligence (AI)
ξ DragonXi Development for Liquid Hydrogen (LH2) powered military Unmanned & Autonomous Vehicles (UAV) »Π
Base Station for DragonXi UAV powered by Artificial Intelligence (AI) for Business Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development for Hydrogen Fuel Cell powered business Unmanned & Autonomous Base Stations (UAS) »Π
Base Station for DragonXi UAV powered by Artificial Intelligence (AI) for Patrol Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development for Hydrogen Fuel Cell powered patrol Unmanned & Autonomous Base Stations (UAS) »Π
Base Station for DragonXi UAV powered by Artificial Intelligence (AI) for Military Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development for Hydrogen Fuel Cell powered military Unmanned & Autonomous Base Stations (UAS) »Π
Sensor powered by Artificial Intelligence (AI) for Business Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development for Hydrogen Fuel Cell powered business Wireless Ad-hoc Sensors »Π
Sensor powered by Artificial Intelligence (AI) for Patrol Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development for Hydrogen Fuel Cell powered patrol Wireless Ad-hoc Sensors »Π
Sensor powered by Artificial Intelligence (AI) for Military Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development for Hydrogen Fuel Cell powered military Wireless Ad-hoc Sensors »Π
Hydrogen (H2) Fuel Cell (MH2) powered Resource Device (H2RD) for DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development powered by Hydrogen Magazines and Cartridges in business Resource Devices »Π
Hydrogen (H2) Fuel Cell (MH2) powered Resource Device (H2RD) for DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development powered by Hydrogen Magazines and Cartridges in patrol Resource Devices »Π
Hydrogen (H2) Fuel Cell (MH2) powered Resource Device (H2RD) for DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development powered by Hydrogen Magazines and Cartridges in military Resource Devices »Π
Pocket Rollable Display for Business (PRD4B) powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development with business Pocket Rollable Display »Π
Pocket Rollable Display for Patrol (PRD4P) powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development with patrol Pocket Rollable Display »Π
Pocket Rollable Display (PRD4W) for Warrior powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development with military Pocket Rollable Display »Π
Hydrogen (H2) Mobile Device for Business (2H2FD4B) powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development with Hydrogen powered business two TFT Display Freedom Device »Π
Hydrogen (H2) Mobile Device for Patrol (2H2FD4P) powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development with Hydrogen powered patrol two TFT Display Freedom Device »Π
Hydrogen (H2) Mobile Device for Warrior (2H2FD4W) powered by Artificial Intelligence (AI)and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development with Hydrogen powered military two TFT Display Freedom Device »Π
Alpha Hydrogen (H2) Mobile Device for Business (H2FD4B) powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development with Hydrogen powered business Mobile Freedom Device embedding Pocket Rollable Display »Π
Alpha Hydrogen (H2) Mobile Device for Patrol (H2FD4P) powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development with Hydrogen powered patrol Mobile Freedom Device embedding Pocket Rollable Display »Π
Alpha Hydrogen (H2) Mobile Device for Warrior (H2FD4W) powered by Artificial Intelligence (AI)and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ DragonXi Development with Hydrogen powered military Mobile Freedom Device embedding Pocket Rollable Display »Π
Sphere of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

ξ Multiprocessing4Xi SDK

for high performance Multi-Core Processors
Δ Faster Systems with modern Processor Architectures
Δ Smart Diagnostics for Multiprocessing
Δ Secure Debug on/off switching
Δ More variety of Verbs and Expressions in programming
Δ Reports built in Industry Standard formats
Δ Visualization of the System from multiple Viewpoints
Δ Increased productivity to the whole System Life Cycle
Δ Logic not changed when debugging added
Δ Increased Productivity via available Patterns
Δ Verbs for Object Actions from Natural Language
Δ Automatic Macros embedded for Smart Keyboards
Δ Easier editing and analyzing of Programs with Tags embedded
Δ Parsing of Programs for the quality of Software Engineering
Δ Errors and Exceptions are properly handled
Δ Faster and more reliable Systems engineered
Δ Agile System Development
Δ Time from Proto to Production minimized
Δ Improved quality of Deliveries
Δ Installations with on-site Diagnostics
Δ Faster Error solving
Δ Increased Performance with easier System Tuning
Δ Both visual and textual Trace
Δ Time stamped Events
Δ Modular System Architecture
Δ Based on Open Systems
Δ Less dependence on Operating System
Δ Managed Exceptions
Δ Architecture scales from Single to Multicore Systems
Sphere of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

ξ Scope4Xi SDK

Δ Software generated automatically for Xi = {APU ... CPU ... GPU ... ZPU},
- where Xi depicts virtual device prepresenting Processing Unit such as GPU
Δ System can automatically decide the best Processing Unit(s) for Task(s)
Δ Programmers can also allocate Processins Unit(s) for Task(s)
Δ Improved performance
Δ Balanced resource usage
Δ Processing units {APU ... CPU ... GPU ... ZPU} can be simulated
Δ Machine generated code increases productivity
Δ Adding new hardware becomes less costly
Sphere of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

ξ Studio4Xi SDK

Δ AI and autonomous System Development
Δ Macros for messages to be embedded in programs
Δ Parsers for software modules
Δ Timing services for trace
Δ XML-files to sense, reason and ace traces
Δ Nouns with colors to depict software actors
Δ Easy import for Classes and Functions
Δ Find services to analyze and develop programs
Δ Verified hyperlinks built for web pages
Δ Embedded trace for Multiprocessing Programs
Δ Automated trace for Software Development
Δ Adjustable timeouts for tuning systems
Δ Symbolized software Actors for trace
Δ XML generated for Sense, Reason and Ace
Δ Dynamically loadable Programs generated with software
Δ 2D/3D Image Programs for special Processors
Δ Natural language trace embedded in programs
Δ Profiles for smart keyboards
Δ Programs for module and system testing
Δ 3D coordinates for timed trace events
Δ Programs for system constants
Δ Compability with standard Multiprocessing
Δ Multiprocessing classes Process4Xi, Queue4Xi, Pipe4Xi
Δ Trace and Benchmark results embedded in modules
Δ Programs to create Web Portals
Δ Programs to view Web Portals based on roles and categories
Δ Version management with one program
Δ Statistics for software and web development
Δ Target functions automatically created for processes
Δ Modules generated to activate processes with target functions
Δ Dummy processes for threads to simulate CPU cores
Δ Target functions activated for processes
Δ Automatically generated Programs and Tests
Δ Multiprocessing Programs generated automatically to distribute work load
Δ Command and Control via Named Pipes and Queues
Δ Visual Symbols for »Verbs and »Nouns
Δ HTML generated to »Verbs, Clusters and Supers
Δ Colors generated to »Actors
Δ Software Objects generated for Processing Units {BPU ... GPU ... ZPU}

ξ App Waves

Surfer of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

Categories

California Highway 101

τ Artificial Intelligence (AI)

1ai4yo 2ai4yo 3ai4yo 4ai4yo 5ai4yo 6ai4yo 7ai4yo 8ai4yo
Δ convolutionalneuralnetwork ».app ».dev
Δ deeplearninginference ».app ».dev
Δ knowledgereasoning ».app
Δ machineprogramming ».app
Δ objectdetection ».app
Δ personalrobot ».app ».dev
Δ qlearning ».app
Δ reasonit ».app ».dev
Δ situate ».app
Δ transferlearning ».app ».dev
Δ zeroshotlearning ».app ».dev

Γ Autonomous

1auto4yo 2auto4yo 3auto4yo 4auto4yo 5auto4yo 6auto4yo 7auto4yo 8auto4yo
Δ autonomousdevice ».app ».dev
Δ autonomousrobot ».app ».dev
Δ autonomoussystem ».app ».dev
Δ autonomousvehicle ».app ».dev

Ψ Space

1space4yo 2space4yo 3space4yo 4space4yo 5space4yo 6space4yo 7space4yo 8space4yo
Δ beyondspace ».app
Δ cryogenics ».app ».dev
Δ spacedragonxi ».app ».dev
Δ spacescience ».app ».dev
Δ waterexploration ».app

Ψ Ocean, Desert, Environment

1ocean4yo 2ocean4yo 3ocean4yo 4ocean4yo 5ocean4yo 6ocean4yo 7ocean4yo 8ocean4yo
Δ antarcticocean ».app ».dev
Δ arcticocean ».app ».dev
Δ atlanticocean »app »dev
Δ indianocean »app »dev
Δ biomimicry ».app ».dev
Δ caribbeansea »app »dev
Δ chamberednautilus ».app
Δ halongbay ».app
Δ indianocean ».app ».dev
Δ limnology ».app
Δ namib ».app
Δ oceanography ».app ».dev
Δ pacificocean »app »dev
Δ porthos »app »dev
Δ rubalkhali ».app
Δ southernocean ».app ».dev
Δ thirdpole ».app

ν Break

1fish4yo 2fish4yo 3fish4yo 4fish4yo 5fish4yo 6fish4yo 7fish4yo 8fish4yo
Δ marlinfishing ».app ».dev
Δ longrangehunting ».app ».dev
Δ bankholiday ».app
Δ midsummer ».app

ε Quantum Computing

1quantum4yo 2quantum4yo 3quantum4yo 4quantum4yo 5quantum4yo 6quantum4yo 7quantum4yo 8quantum4yo
Δ aeronautics »app »dev
Δ autonomoussystem ».app ».dev
Δ cryogenics ».app ».dev
Δ oceanography ».app ».dev
Δ spacescience ».app ».dev
Δ unmannedsystem ».app ».dev

Π Science

1science4yo 2science4yo 3science4yo 4science4yo 5science4yo 6science4yo 7science4yo 8science4yo
Δ aeronautics »app »dev
Δ biomimicry ».app ».dev
Δ lexicology ».app
Δ limnology ».app
Δ oceanography ».app ».dev
Δ spacescience ».app ».dev

ρ Special

1special4yo 2special4yo 3special4yo 4special4yo 5special4yo 6special4yo 7special4yo 8special4yo
Δ beyondbrexit ».app
Δ yocto ».app

ρ Unmanned

1unmanned4yo 2unmanned4yo 3unmanned4yo 4unmanned4yo 5unmanned4yo 6unmanned4yo 7unmanned4yo 8unmanned4yo
Δ dragonxi ».app ».dev
Δ gimbal ».app
Δ lidarsystem ».app ».dev
Δ missionprofile ».app
Δ unmannedsystem ».app ».dev

δ Wearable

1wearable4yo 2wearable4yo 3wearable4yo 4wearable4yo 5wearable4yo 6wearable4yo 7wearable4yo 8wearable4yo
Δ smartban ».app ».dev

All in alphabetical order

California Highway 101

[A]
Δ aceit »app »dev
Δ aeronautics »app »dev
Δ antarcticocean ».app ».dev
Δ app2ace4yo ».app
Δ arcticocean ».app ».dev
Δ atlanticocean ».app ».dev
Δ autonomousrobot ».app ».dev
Δ autonomousdevice ».app ».dev
Δ autonomoussystem ».app ».dev
Δ autonomousvehicle ».app ».dev

[B]
Δ bankholiday ».app
Δ beyondbrexit ».app ».dev
Δ beyondmeat ».app ».dev
Δ beyondspace ».app
Δ biomimicry ».app ».dev

[C]
Δ chamberednautilus ».app
Δ caribbeansea ».app ».dev
Δ convolutionalneuralnetwork ».app ».dev
Δ cryogenics ».app ».dev

[D]
Δ deeplearninginference ».app ».dev
Δ dragonxi ».app ».dev
Δ dragonxi ».com

[E]
Δ energylevel ».app

[G]
Δ gimbal ».app

[H]
Δ halongbay ».app

[I]
Δ indianocean ».app ».dev

[J]
Δ jetport ».app ».dev

[K]
Δ knowledgereasoning ».app

[L]
Δ lexicology ».app
Δ lidarsystem ».app ».dev
Δ limnology ».app
Δ loihi ».app ».dev
Δ longrangehunting ».app ».dev

[M]
Δ machineprogramming ».app
Δ marlinfishing ».app ».dev
Δ midsummer ».app
Δ missionprofile ».app

[N]
Δ namib ».app

[O]
Δ objectdetection ».app
Δ oceanography ».app ».dev

[P]
Δ pacificocean ».app ».dev
Δ personalrobot ».app ».dev
Δ porthos ».app ».dev

[Q]
Δ qlearning ».app

[R]
Δ reasonit ».app ».dev
Δ rubalkhali ».app

[S]
Δ senseit ».app ».dev
Δ situate ».app
Δ smartban ».app ».dev
Δ southernocean ».app ».dev
Δ spacescience ».app ».dev
Δ spacedragonxi ».app ».dev

[T]
Δ thirdpole ».app
Δ transferlearning ».app ».dev

[U]
Δ unmannedsystem ».app ».dev

[W]
Δ waterexploration ».app

[Y]
Δ yocto ».app
Δ yourdragonxi ».com ».org

[Z]
Δ zeroshotlearning ».app ».dev

Ξ Contact {ceo|cbo|cco|cdo|cfo|cmo|cpo|cto|sec|}

ξ » email
Secretary (SEC) of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)
@domain
Δ app2ace4yo ».app

Ξ Venture »

London Stock Exchange

Ξ Legal »

Golden Gate Bridge